Bijlage

Meer informatie over het hondenbeleid

Mogelijk aanpassingen na evaluatie hondenbeleid
Sinds mei 2011 is het nieuwe hondenbeleid in de gemeente Groningen van kracht. Hondenuitren- en uitlaatgebieden en het verplicht bij je hebben van een opruimmiddel voor hondenpoep vormden daarin nieuwe elementen. Praktijkervaringen, reacties naar aanleiding van dit beleid en enquêtes onder hondenbezitters en mensen zonder honden, geven aanleiding om onderdelen in dit beleid bij te stellen. Een van de aanpassingen is een algemene opruimplicht voor hondenpoep. Dus óók hondenpoep opruimen in de goot en in uitrengebieden. Dit houdt ook in dat de uitlaatgebieden verdwijnen. Tegelijk betekent dit dat de gemeente goed moet nagaan of de afvalbakken voor hondenpoep en ander afval wel op de juiste plaats staan. Een andere aanpassing is een onderzoek naar meer loslooproutes. Die mogelijkheden bekijkt de gemeente samen met Vereniging Hondvriendelijk Groningen. In mei 2012 beslist de Raad over het definitieve beleid. In juni 2012 worden de nieuwe regels bekend gemaakt. Per 1 juli 2012 treden de nieuwe regels dan in werking.

Onderzoek naar loslooproutes
Met deze maatregelen belonen we het goede gedrag van de hondenbezitters die de hondenpoep altijd al opruimen. Ook wordt de definitie van opruimmiddel aangescherpt, zodat duidelijker is wat daaronder moet worden verstaan. Uitrengebieden, waar een uitzondering van het aanlijngebod geldt, blijven bestaan. Verder gaat de gemeente onderzoeken of er meer plaatsen geschikt zijn als losloopgebied voor honden. Voorwaarde blijft dat dit zo min mogelijk overlast oplevert. Om tegemoet te komen aan de wensen van hondenbezitters om een wat langere route met hun hond te kunnen wandelen wordt de komende tijd in overleg met de Vereniging Hondvriendelijk Groningen een proef uitgevoerd met loslooproutes.

Planning in het kort

  • april 2012          bespreking in raadscommissie Beheer en Verkeer
  • mei 2012           gemeenteraad stelt definitieve beleid vast
  • juni 2012           nieuwe regels worden bekend gemaakt
  • 1 juli 2012    nieuwe      regels treden in werking

Hondenbeleid: een overzicht
In de hele stad zijn in het najaar van 2011 de hondenuitlaat- en uitrengebieden opnieuw aangewezen. Naar aanleiding van opmerkingen en klachten van bewoners werden in Reitdiep, Vinkhuizen, De Held, Paddepoel, Buitenhof, De Wijert, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg en Hoogkerk uitlaat- en uitrengebieden aangepast. De nieuw aangewezen gebieden gelden vanaf  2 september 2011. Per 1 mei 2011 had de gemeente gebieden aangewezen waar de opruimplicht en/of aanlijnplicht voor honden niet van toepassing is. Maar in de bekendmakingstekst was niet gewezen op de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Daarom is gekozen voor een versnelde evaluatie van de klachten en het opnieuw vaststellen van de hondenuitlaat- en uitrengebieden. Deze evaluatie, waarbij bezwaren en klachten van Stadjers werden betrokken, heeft geleid tot een aantal wijzigingen. Hierover zijn alle hondeneigenaren in de stad schriftelijk geïnformeerd.

Meer uitlaat- en uitrengebieden
Om aan de wensen voor meer hondenuitrengebieden tegemoet te komen, zijn op 1 mei 2011 nog eens 22 hondenuitrengebieden en 15 uitlaatgebieden aangewezen. Zo is bijvoorbeeld het Sterrebos als hondenuitrengebied aangewezen. Verder zijn 6 uitrengebieden veranderd in een hondenuitlaatgebied en werden voorstellen voor 4 hondenuitlaatgebieden ingetrokken vanwege klachten van aanwonenden. De voorstellen voor seizoensgebonden uitrengebieden zijn voor de gemeentelijke recreatieplassen overgenomen. Ook gelden er seizoenstijden voor een deel van het Stadspark.

Wijkmarkten
De plannen voor hondenuitlaat- en uitrengebieden zijn onder meer gemaakt op basis van door Stadjers aangeleverde informatie tijdens wijkmarkten in mei en juni 2010. Daarnaast is rekening gehouden met de nabijheid van scholen en drukke wegen en heeft ecologie bij het bepalen van deze gebieden een rol gespeeld. In december 2010 zijn de voorstellen voor uitlaat- en uitrengebieden voorgelegd aan hondenbezitters en andere betrokkenen. Uit de reacties kwam naar voren dat hondenbezitters het aantal en de omvang van vooral de hondenuitrengebieden ontoereikend vonden. Er is toen op basis van al die reacties nog eens gekeken naar mogelijkheden om dergelijke gebieden in de stad aan te wijzen. Ook andere ideeën die toen binnenkwamen zijn op hun haalbaarheid getoetst.

Initiatiefvoorstel
Het aanwijzen en inrichten van hondenuitlaat-en uitrengebieden vormt, samen met de opruimplicht voor hondenpoep, de uitwerking van het initiatiefvoorstel Hondenbeleid van de ChristenUnie. Dat voorstel is in september 2009 door de gemeenteraad aangenomen. Het aanwijzen van deze gebieden geeft duidelijkheid bij een andere regel die al langer in onze stad geldt: overal is de hond aangelijnd, behalve in de uitrengebieden.