Onze bijdrage aan het debat over energie en inflatie

Stadshuis.png
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 17 oktober 2022 om 15:45

Onze bijdrage aan het debat over energie en inflatie

Op 12 oktober kwam de gemeenteraad in Groningen bijeen voor een extra raadsvergadering om een crisispakket voor de stijgende energie- en leefkosten te bespreken. Lees hier onze bijdrage aan het debat.

Barmhartigheid is een woord dat uit onze samenleving aan het verdwijnen is. Maar wel een woord die goed bij ons als ChristenUnie past. Barmhartigheid is: oog hebben voor elkaar en omzien naar elkaar. Het manifesteert zich in het hulp bieden aan mensen die in nood verkeren.Barmhartigheid kan ook worden beschouwd als het tegenovergestelde van onverschilligheid. Een barmhartig persoon staat niet onverschillig tegenover het leed van anderen. Zij gaan er niet aan voorbij, maar hebben er mee van doen 

Sommigen hier weten ook wel dat wij jaarlijks de 'Barmhartige Samaritaan' uitreiken. Dat is een prijs waarmee mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor Groningers in het zonnetje worden gezet. 

Vanuit dat licht kijken wij ook naardit pakket aan maatregelen om inwoners te ondersteunen.  

Want de stijgende prijzen leiden ertoe dat steeds meer inwoners in financiële problemen komen, of niet meer deel kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. En vaak hangen financiële problemen samen met problemen op het gebied van werk, gezondheid, sociale contacten en een kwetsbare thuissituatie. En het kabinet komt weliswaar voor 2023 met een pakket aan maatregelen, maar voor een deel komen zij echter (te) laat of is het onzeker of iedereen hiermee geholpen is.  

En dan is het heel mooi dat wij voor de komende periode een aantal aanvullende maatregelen nemen. We breiden daarmee bestaande regelingen uit zodat meer inwoners daarvoor in aanmerking komen of verhogen de bijdrage. Een stevig pakket van 9,5 miljoen euro waarmee we hulp bieden aan mensen die in nood verkeren of in nood dreigen te raken. Je zou kunnen  zeggen: een pakket van barmhartigheid. En dan moeten we niemand in de kou laten staan, mogen mensen niet afgesloten worden van energie of uit huis gezet worden. We dienen daarom daarover samen met PvdA en SP een motie in.  

En daarbij gaan we investeren in de Sociale basis. En dat begint wat ons betreft in het gezin, maar gaat verder naar buurt- en sociaal leven. En ook verenigingen en culturele instellingen krijgen te maken hebben met de stijgende energieprijzen, waardoor sociale-, culturele- of sport- activiteiten minder beschikbaar zijn of (te) duur worden. Ook vinden we het van belang dat extra activiteiten en ruimere openingstijden van buurthuizen worden georganiseerd. In welke mate organisaties in de problemen komen en hoe extra activiteiten en ruimere openingstijden kunnen bijdragen wordt verder in beeld gebracht. Maar om snel te kunnen handelen, reserveren we nu al 3 mln om maatschappelijke organisaties en bedrijven te ondersteunen. Want wat er komt voor bedrijven is ook erg onduidelijk. We zien uit naar die inventarisatie.  

Vanuit de insprekers is de nood of aankomende nood bij woonvormen naar voren gebracht. En dat signaal hadden wij al gekregen en ik had daarover al contact gehad met de wethouder. En die vertelde mij dat zij die signalen ook hebben gekregen en hij verzekerde mij dat gesprekken gaande zijn en vinger aan de pols wordt gehouden. [...] Ik sluit me aan bij de complimenten voor alle mensen die aan dit pakket hebben gewerkt. 

 

 

Labels: , , , ,