Onze bijdrage tijdens het begrotingsdebat

Stadhuis Groningen.jpeg
TOP5CU-8147.jpg
Door Gerben Brandsema op 10 november 2021 om 17:00

Onze bijdrage tijdens het begrotingsdebat

Martinitoren, MartiniPlaza, Martini ziekenhuis, Martini hotel, Martinikerk, Martinistad. Voorzitter, Groningen heeft iets met Martini. Sint-Martinus, oftewel Martinus van Tours, was bisschop van de Franse stad Tours, en is de beschermheilige van onze stad. Deze heilige is gestorven op 11 november in het jaar 397, en tot op de dag van vandaag vieren vele kinderen, ook morgen weer, Sint-Maarten. Sint-Maarten leefde als kluizenaar. Zijn bezit gaf hij aan de armen. Op een winterse koude dag ontmoette hij een verkleumde bedelaar. Hij had alleen nog maar zijn mantel. Martinus pakte zijn zwaard, sneed het doormidden en gaf de bedelaar de helft van zijn mantel. 's Nachts droomde hij dat hij Jezus zag, die die halve mantel droeg, waarbij hij herinnerd werd aan de woorden uit het Bijbelboek Matteüs: "Ik was naakt en u hebt mij gekleed. […] Alles wat u gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebt u voor Mij gedaan". Martinus wist genoeg, hij wilde Jezus Christus volgen als een kluizenaar.

Voorzitter, Sint-Maarten had oog voor de ander, gaf de helft van zijn mantel. En vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die oog hebben voor een ander, in het bijzonder mensen die zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Dit noemen we mantelzorgers, en vandaag is het de dag van de mantelzorg. Eén op de vijf inwoners van onze gemeente geeft mantelzorg, waarvan weer één op de vijf aangeeft zich hierdoor belast te voelen. De ChristenUnie is blij dat hier vanuit de gemeente oog voor is. Zo subsidiëren we het steunpunt mantelzorg van Humanitas en wordt er in deze begroting structureel anderhalve ton uitgetrokken voor de zogenaamde ‘pareltjes’, waaronder de Opstap, een logeerhuis voor herstel en respijt, waardoor overbelaste mantelzorgers weer even op adem kunnen komen. Wel vindt mijn fractie dat zorgverzekeraars een keer over de brug moeten komen om deze voorzieningen mede te financieren. Er zit een component Wet langdurige zorg in de voorzieningen, waardoor de zorgverzekeraars profijt hebben van laagdrempelige voorzieningen zoals de Opstap.

Als ChristenUnie vinden we dat de overheid zich in moet zetten voor een samenleving waar oog is voor elkaar. En voorzitter, als raadslid hebben we de unieke positie dat we in contact komen met veel mensen die hier handen en voeten aan geven. Ik noem er graag een paar; Stadjers Hand in Hand, waar Stadjers die het financieel moeilijk hebben worden gekoppeld aan Stadjers die het beter getroffen hebben. Kind aan Huis, waar gastgezinnen hun huis en hart openstellen voor een kind of jongere uit een gezin waar veel aan de hand is. Het Odensehuis, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie. En het Overweeghuis, waar tijdelijke opvang geboden wordt aan vrouwen die vastlopen in de prostitutie. Stuk voor stuk burgerinitiatieven, waarbij de gemeente een ondersteunende rol op zich neemt. 

Tijdens het voorjaarsdebat heeft de ChristenUnie hier aandacht voor gevraagd, en kijkend naar de beleidsarme begroting is de ChristenUnie blij met de extra middelen voor bijvoorbeeld Kind aan Huis (€100k), voor het nieuwe MFC ‘Huis van Ten Post’ (€60k), en voor het nieuwe wijkcentrum in de voormalige Siebe Jan Boumaschool (€50k).

Naast het stimuleren van een samenleving waar oog is voor elkaar, vindt de ChristenUnie het de taak van de overheid om te dienen als schild voor kwetsbaren, want elk mens is waardevol. Dat hebben we deze periode ook gedaan, bijvoorbeeld door ex-verslaafden op te vangen in de Barkmolenstraat, onderdak te beiden aan mensen die moeite hebben in een normale woonomgeving middels het Skaeve Huse concept, door deelname aan de landelijke LVV proef, voorheen Bed Bad Brood, en door de financiering van uitstapprogramma’s voor prostituees die een nieuw leven willen opbouwen. We zijn ook blij met het extra geld dat wordt uitgetrokken voor vroegsignaleringProblematische schulden hebben een grote impact op iemands leven en omgeving. Sinds dit jaar mogen bepaalde organisaties de gemeente waarschuwen als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. De gemeente kan dan contact leggen en hulp aanbieden. Een andere groep mensen waar de ChristenUnie zich zorgen over maakt zijn de werkende armen. De Sociaal Economische Raad adviseerde gemeenten recent om bestaande regelingen beter onder de aandacht te laten brengen bij werkende armen, en om het aantal werkende armen beter in beeld te krijgen. We dienen daarom mede de motie van de PvdA in die hierom vraagt. Een overheid die probeert erger te voorkomen, is een overheid die een schild wil zijn voor kwetsbaren, die omziet naar mensen. Waar mensen de overheid vaak niet aan hun kant voelen staan is in het bevingsdossier. Als gemeente kunnen we niet al het leed en frustratie voorkomen, maar we moeten wel onverminderd aandacht houden voor de versterkingsoperatie, omdat een flinke groep inwoners in de knel zit, onzekerheid ervaart en geen veilig thuis heeft.

Voorzitter, tijdens het voorjaarsdebat heb ik mijn zorgen uitgesproken over de toename van criminaliteit en wapenbezit onder jongeren en de problematische groepen die zij vormen. We zijn dan ook blij dat extra geld uitgetrokken wordt voor de Top-X aanpak en voor een ketenregisseur Veiligheid en Zorg. Voor de zomer heeft mijn fractie ook aandacht gevraagd voor moderne slavernij. De ChristenUnie is dan ook zeer te spreken over de zichtbaar toegenomen aandacht hiervoor. Zo is er recent een expertsessie over mensenhandel georganiseerd, waar we met elkaar met de neus op de feiten werden gedrukt, en heeft afgelopen maand de Week tegen Mensenhandel plaatsgevonden, n.a.v. onze motie. Een week met een sterke inhoud, waar ik de ambtenaren op deze plek graag voor wil bedanken. Dus dank. De ChristenUnie is blij dat deze week jaarlijks terugkomt, en mijn fractie kijkt uit naar de integrale aanpak rondom mensenhandel die begin volgend jaar gerealiseerd moet zijn. Wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt in de Week tegen Mensenhandel, was het verhaal van Corazon Espanto. Een Filipijnse vrouw die als slaaf heeft gewerkt in een ambassadegezin in Den Haag. Uitbuiting vindt niet alleen plaats in de bouw of in havens, maar zelfs in diplomatieke kringen. Haar aangrijpende verhaal is op YouTube te vinden.

Voorzitter, als je het over mensenhandel hebt, dan heb je het ook snel over ondermijning. Ondermijning is een sluipmoordenaar die tot verrotting in de samenleving leidt. We zijn dan ook blij dat extra geld wordt vrijgemaakt voor onder meer de verhuurdersinspectie, wat gecombineerd wordt met ondermijningsonderzoek. De vastgoedsector is een plek waar crimineel geld witgewassen kan worden. Daar moeten we niet naïef in zijn. Een stevige inzet op het terugdringen van ondermijnende activiteiten is dan ook nodig. De integrale controles die plaatsvinden horen daar ook zeker bij.

Hebben we het over vastgoed, dan hebben we het ook over Wonen. De woningmarkt komt piepend en krakend tot stilstand. Voor een alleenstaande met een modaal inkomen is slechts 3% van de huizen bereikbaar. We zijn dan ook blij dat het college vanaf volgend jaar wettelijk de mogelijkheid krijgt om de woonplicht en opkoopbescherming in te voeren. Wat de ChristenUnie betreft is dit broodnodig om meer grip te krijgen op de woningmarkt, en daarom dienen we mede met de PvdA hiervoor een motie in. Tevens moeten we onverminderd blijven inzetten op het bouwen van woningen. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat bij toekomstige stadsuit- en inbreidingen fysiek ruimte wordt gemaakt voor wooncoöperaties en coöperatief particulier opdrachtgeverschap. Daarom dienen wij samen met D66 hierover een motie in. Ook kijkt mijn fractie erg uit naar de woonzorgvisie die later dit jaar naar de raad komt, en waar onze vragen m.b.t. premantelzorgwoningen bij betrokken gaan worden.

Naast zorg voor elkaar, hebben we ook zorg te dragen voor de schepping. Recent kwam Groningen mooi in beeld toen het tv-programma BinnensteBuiten op pad ging met twee van onze ambtenaren en heel Nederland kon zien welke stappen worden gezet om onze leefomgeving te verduurzamen en te vergroenen. Een mooi voorbeeld was een groen schoolplein, waarbij ook nog eens aantoonbaar het stressniveau in de klas, het ruzie zoeken onderling, is afgenomen. Voor een duurzame toekomst is de energietransitie noodzakelijk, en die transitie leidt ook tot nieuwe uitdagingen. Zo wordt de kans op energiearmoede steeds groter. Dat baart onze fractie zorgen, en we zijn dan ook blij dat het college ervoor gekozen heeft om een Energietransitiefonds op te richten en daar voor nu 2 miljoen euro ingestopt heeft. De energietransitie begint met minder energieverbruik. Alles wat niet gebruikt wordt hoeft immers ook niet opgewekt te worden. Daarom hebben wij samen met GroenLinks en het CDA recent aandacht gevraagd voor het nationaal isolatiemanifest. Daarnaast gaat de tien miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds ons helpen om minder kapitaalkrachtige huizenbezitters te helpen met verduurzamen.

Voorzitter, tot slot omwille van de tijd nog in wat meer staccato vorm de overige moties die we ook mede indienen:

  1. De motie van Student & Stad over de Individuele Studietoeslag. Omdat medische beperkingen geen drempel mogen zijn om te kunnen studeren;
  2. De motie over de nachtcultuur van Student en Stad;
  3. De motie van D66 over een ethische commissie voor data en technologie. 

Voorzitter, rest mij niks minder dan het college en de ambtenaren te bedanken voor de zeer prettig leesbare begroting, en namens mijn fractie wens ik het college en de raad wijsheid, sterkte, plezier en bovenal Gods zegen toe in het verantwoordelijke werk dat de komende maanden nog voor ons ligt. 

Dank u wel.

Labels: