Voorjaarsdebat: "Wie veel zaait, zal ook veel oogsten"

Zaaien.png
FotoSten.jpeg
Door Sten Wennink op 13 juli 2022 om 18:42

Voorjaarsdebat: "Wie veel zaait, zal ook veel oogsten"

''Bedenk dit als je iets wilt geven: iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten.'' (2 Kor. 9:6-7)

Dat schreef Paulus zo'n tweeduizend jaar geleden en het is nu nog steeds actueel. Het gaat over de waarde van geld. Ik wilde vandaag graag beginnen met dit vers omdat het richting geeft bij het beantwoorden van de vraag: "Wat vinden we van het geld dat is uitgegeven?", en: "Wat willen we volgend jaar?"

Twee interpretaties van de Bijbeltekst waar dit vers bij hoort, wil ik graag gebruiken als aftrap: 

  1. Geld geven we uit om iets te realiseren. De Bijbeltekst noemt bijvoorbeeld het helpen van mensen die leven in armoede. Geld is een middel om onze waarden te realiseren.
  2. Om onze idealen te realiseren moeten we stevig investeren. Iemand die zuinig zaait, oogst weinig. Iemand die veel zaait, oogst veel.  

Als we de jaarrekening en de voorjaarsbrief met deze bril op lezen, dan proberen we dus te duiden of we het geld op de juiste manier uitgeven aan zaken die van waarde zijn, en of we durven te investeren. Investeren in mensen en investeren in de sociale en fysieke omgeving van mensen.  

Financiën

Dankzij extra bijdragen en tegemoetkomingen vanuit het Rijk sluiten we 2021 af met een positief financieel resultaat. Een groot deel is al bestemd, wat een transparant beeld geeft van de jaarschijf 2021 en hoe we omgaan met bedragen die doorschuiven naar 2022. Wij zijn dankbaar dat we in 2021 niet hebben moeten bezuinigen op het sociale domein en geen voorzieningen hebben moeten sluiten; we bleven investeren in de leefbaarheid van de stad en de dorpen.  

Het weerstandsvermogen is op orde, maar er is een kans dat we dit aan zullen moeten spreken gezien de onzekerheden die worden genoemd in de voorjaarsbrief. De lage solvabiliteit beperkt onze flexibiliteit als gemeente. De graanschuren, die de ChristenUnie in het verleden wel eens aanhaalde, zijn nog niet genoeg gevuld. Er komt genoeg graan binnen om brood te blijven bakken, maar een mislukte oogst kunnen we er eigenlijk niet bij hebben. Dit vraagt om keuzes in wat we als gemeente doen, afspraken over hoe we met financiële tegenslagen omgaan en een duidelijk beeld over ‘wat van waarde is’ bij het bepalen van uitgaven. De begroting is daarom een belangrijk moment om te wegen waar we het geld aan willen besteden, met het oog op de financiële situatie van de gemeente.  

Voor deze drie zaken geeft het coalitieakkoord richting: geld geven we uit om verschillen tussen Groningers te verkleinen, om onze gemeente toekomstbestendig te maken en om verbondenheid tussen Groningers te vergroten. Bij financiële tegenslagen kijken we eerst naar onze eigen ambities en onze financiële graanschuur, voordat we lasten verzwaren.  

Want onze ambities blijven onverminderd: iemand die veel zaait, zal veel oogsten.  

Sociaal, onderwijs & zorg  

Dat zaaien is nodig. Want de ongelijkheid tussen groepen Groningers groeit. Niet iedereen voelt zich meer gelukkig, niet iedereen kan sporten, of kan meedoen in de maatschappij of op school.   

Een sterke sociale basis en leefbaarheid in het dorp of de wijk zijn van het grootste belang. Groepsgerichte activiteiten die de samenredzaamheid en de sociale cohesie bevorderen hebben minder dan gewenst kunnen plaatsvinden. En dat is jammer, maar niet te voorkomen. Wat ons betreft verdient dat nu dus extra aandacht en zetten we daar extra op in, met onder andere opbouwwerkers, jongerenwerkers, en meer ontmoetingsplekken. Want de omgeving waarin je opgroeit heeft invloed op de kansen die je krijgt.  

Daarom is het ook essentieel te blijven investeren in programma's die de schooltijd van kinderen raken. De Aansluiting jeugdhulp en onderwijs blijven we versterken d.m.v. School als Wijk, WIJ-teams en het aanbieden collectieve jeugdhulp op scholen, maar ook de Verlengde Schooldag.  

Ook individuele Groningers zetten zich in voor het terugdringen van ongelijkheid. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn in Coronatijd zoveel mogelijk telefonisch en digitaal ondersteund. Maar door Corona is de druk op mantelzorgers toegenomen, o.a. vanwege het wegvallen van dagbesteding en ander activiteiten. De ondersteuning van mantelzorgers verdient de komende tijd daarom extra aandacht. 

Verkeer & Wonen

Ook de ruimtelijke ontwikkelingen van Groningen staan niet stil. Door COVID zijn het aantal verplaatsingen en de methode van verplaatsingen flink veranderd. Het OV-gebruik en het P&R-gebruik lopen achter op prognoses, maar Groningen wordt een echte fietsgemeente. De inpandige fietsenstallingen en de doorfietsroutes blijven we in hoog tempo aanleggen. Verkeersveiligheid verdient onze blijvende aandacht, gezien verkeersongevallen in 2021 zijn afgenomen, maar verkeersslachtoffers niet. Laten we daarom aandacht blijven voor de kwetsbare fietsers. Fietsen is immers gezonder én heeft een kleinere impact op de openbare ruimte.  

We moeten woningen blijven ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. We leverden een recordaantal woningen op en een recordaantal toevoegingen sociale huur, maar door de enome druk op de markt blijft het devies toch ''meer dan gehoopt, maar minder dan nodig."

Het aantal projecten bijzondere woonvormen blijft ook achter. Meergeneratiewoningen en gemeenschappelijke ouderenwoningen kunnen andere woningen vrijspelen en tegelijkertijd een sociale functie vervullen. Daarom zijn we blij dat het coalitieakkoord het belang en de impact van het wonen in meergeneratiewoningen en hofjes onderstreept en dit zal betrekken bij de uitvoering van de woonzorgvisie en het inrichten van nieuwe wijken. 

Veiligheid

In de breedte laat het programma Veiligheid zien dat de dreigingen op het gebied openbare orde zijn vergroot. De toename van ondermijnende criminaliteit bedreigt de veiligheid in Groningen en de sociale samenhang in kwetsbare wijken.We zien verjonging en verharding van jeugdcriminaliteit en toename van geweld en wapengebruik. Dit vraagt blijvende structurele programma's zoals jeugdgroepontmanteling en vroegsignalering basisschoolkinderen, en herhaling van zaken als de wapeninleveractie. Veiligheid betekent voor de ChristenUnie een veilig Groningen betekenen voor iedereen. Daarom zijn we blij dat het coalitieakkoord aandacht blijft vragen voor groepen die nog wel eens vergeten worden zoals sekswerkers, daklozen en slachtoffers van mensenhandel. 

Conclusie

Voorzitter, ik rond af. Een dik half jaar geleden eindigde Gerben Brandsema met het verhaal van Salomo. De Bijbelse koning vroeg wijsheid, in plaats van rijkdom of roem. Wijsheid om goed van kwaad te onderscheiden. Ik hoop in de context van de jaarrekening en de voorjaarsbrief dat dit voor ons de wijsheid om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. Hoofdzaak is dat de gemeente veel geld moet uitgeven om ongelijkheid tegen te gaan, onze gemeente toekomstbestendig te maken en verbinding tussen Groningers te realiseren. Maar we moeten blijven zaaien, om te kunnen oogsten. 

Labels: ,