De Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

Blog Sociale Rechtvaardigheid
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 20 februari 2024 om 20:27

De Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

Samen Leven, met Oog voor Elkaar

Ieder jaar, op 20 februari, is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. Het is een dag om stil te staan bij het verdelen van de basisbehoeften en het omzien naar elkaar. Het gaat over het samenleven van samenlevende mensen. Het houdt in dat we oog hebben voor elkaar en met elkaar betrokken zijn. En daarvoor is verbondenheid nodig. Als ChristenUnie zetten wij ons hier dagelijks voor in. We geloven dat het onze Bijbelse opdracht is. Om ook de belangen van de ander voor ogen te hebben (Filippenzen 2:4) en armen te ondersteunen (Galaten 2:10).

In de gemeenteraad doen we dat op verschillende manieren. Ik beschrijf twee voorbeelden die binnenkort op de agenda van de gemeenteraad staan.

In de eerste plaats het armoedebeleid. Er is een groot aantal inwoners in de gemeente Groningen die de zekerheid van een sociale basis niet kent. Zij hebben geen fatsoenlijk inkomen, geen goede woning of kunnen op een andere manier niet meedoen in de samenleving. We vinden dat niet acceptabel. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken hen ondersteuning te bieden. We willen die ondersteuning dicht bij de inwoners vormgeven, in de wijken. En de ondersteuning is er onder andere op gericht om rust te creëren en een doorbraak tot stand te brengen. In de komende maand bespreken we het uitvoeringsprogramma waarin wordt beschreven hoe we dat concreet gaan doen. Als ChristenUnie zullen we ons inzetten dat meer mensen gebruikmaken van de ondersteuning die wordt geboden en dat waar mogelijk en nodig maatwerk kan worden geboden.

Als tweede de positie van de sociaal culturele accommodaties in de gemeente. Dat zijn de buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra’s. We bespreken volgende week de nota die de positie en ondersteuning van deze accommodaties beschrijven. De ChristenUnie zal zich inzetten voor plekken van ontmoeting voor alle inwoners. Want dat zorgt voor verbondenheid en verbondenheid leidt tot betrokkenheid. En vanuit die verbondenheid en betrokkenheid kan het oog hebben voor elkaar verder vormgegeven worden.

We ondersteunen dan ook de aandacht voor sociale rechtvaardigheid die op 20 februari wordt gegeven. Het is belangrijk om stil te staan bij hoe samenlevende mensen samenleven en oog hebben voor elkaar!

Bronnen:
https://www.socialealliantie.nl/index.php/column/armoede-en-sociale-rechtvaardigheid
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/rechtvaardigheid-en-mensenrechten

Labels: , , , ,